Nawigacja

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Program wychowawczo - profilaktyczny Projekty edukacyjne Dziennik elektroniczny Kronika szkolna INNA WAŻNA DOKUMENTACJA

Dokumentacja szkoły

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania


Informacje ogólne

1. Ogólne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach.

2. Ocena powinna być:

 • obiektywna,
 • jawna,
 • systematyczna,
 • według ściśle określonych norm i kryteriów,
 • uwzględniająca indywidualne możliwości ucznia,
 • stwarzająca warunki do ukazania mocnych stron ucznia,
 • pozwalająca na organizację pracy w sposób dający możliwości efektywnego oceniania poprzez stosowanie różnorodnych metod aktywizujących,
 • uzasadniona.

3.Ustala się, że każda ocena cząstkowa zdobyta przez ucznia ma określoną, stałą wagę:

   

za co

waga

praca klasowa

4

sprawdzian

3

kartkówka

2

odpowiedź ustna

2

zadanie domowe

1

aktywność

1

 

Nieuwzględnionym wyżej kategoriom ocen, wynikającym ze specyfiki przedmiotu, wagę nadaje nauczyciel przedmiotu zgodnie z PSO.


4. Rozróżnia się następujące kategorie sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

 • Praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę śródroczną.

  Zasady przeprowadzania:
 • Uczeń ma prawo znać z dwutygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych.
 • W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż dwie.
 • Sprawdzian – obejmuje materiał z nie więcej niż sześciu tematów lekcyjnych lub wiadomości i umiejętności koniecznych w całym cyklu kształcenia.

  Zasady przeprowadzania:
 • Uczeń ma prawo znać termin sprawdzianu z wyprzedzeniem tygodniowym.
 • W ciągu jednego dnia można przeprowadzić nie więcej niż jeden sprawdzian.
 • Nie można przeprowadzić sprawdzianu w dniu, w którym jest zapowiedziana praca klasowa.
 • W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone dwie prace klasowe i dwa sprawdziany lub jedna praca klasowa i trzy sprawdziany lub cztery sprawdziany.
 • Krótkie sprawdziany, tak  zwane „kartkówki” – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności  maksymalnie z ostatnich trzech lekcji lub pracy domowej, przy ich przeprowadzeniu nie występują ograniczenia wymienione przy pracy klasowej i sprawdzianie

Pisemne prace kontrolne powinny być sprawdzone i ocenione w terminie 14 dni roboczych.

Zasady oceniania z przedmiotów

 1. Każdy uczeń w obrębie przedmiotu musi mieć oceny przynajmniej z pięciu różnych kategorii ocen.
 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
   

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych bieżących,   śródrocznych (semestralnych) i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; te informacje zostają  umieszczone na stronie internetowej szkoły zakładkach poszczególnych  przedmiotów,

     2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

     3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
         i dodatkowych   zajęć edukacyjnych.

  3. W przypadku plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,  informatyki oraz wychowania fizycznego
    sprawdzian wiadomości  i umiejętności ucznia ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

  4. Poprawa ocen bieżących:

      1)Sprawdzian lub praca klasowa napisane na ocenę pozytywną są poprawą ocen cząstkowych z danego działu.

      2)Poprawa ocen bieżących następuje przy zdobywaniu kolejnych ocen z kartkówek, odpowiedzi, zadań domowych

5.Poprawianie ocen ze sprawdzianów i prac klasowych.

  1)Uczeń ma prawo poprawić każdą niesatysfakcjonującą go ocenę ze sprawdzianu lub pracy klasowej w terminie wyznaczonym przez       nauczyciela, przez dwa tygodnie licząc od dnia uzyskania informacji o ocenie.

  2)Uczeń jest zobowiązany poprawić każdą ocenę niedostateczną z prac klasowych i sprawdzianów w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, przez dwa tygodnie licząc od dnia uzyskania informacji o ocenie.

  3)Jeśli uczeń nie będzie obecny na sprawdzianie/pracy klasowej i nie zaliczy sprawdzianu/pracy klasowej w wyznaczonym terminie, to nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę semestralną wynikającą z wag o jeden stopień.

6. Szczegółowe zasady  oceniania wynikające ze specyfiki przedmiotu określają Przedmiotowe Systemy Oceniania.
Do tych zapisów będzie się odwoływał nauczyciel przekazujący informację o ocenie oraz jej uzasadnienie.

7. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązujących zajęć ustalana jest na podstawie średniej ocen semestralnych w następujący sposób:

 

Ocena

Średnia ocen semestralnych

Niedostateczny (1)

Ocena ≤ 1,5

Dopuszczający (2)

Ocena 1,6 – 2,5

Dostateczny (3)

Ocena 2,6 – 3,5

Dobry (4)

Ocena 3,6 – 4,5

Bardzo dobry (5)

Ocena 4,6 – 5,0

W ocenach bieżących i śródrocznych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ w dzienniku elektronicznym. Wartość plus oznacza +0,5 (np. 3+ to 3,5), natomiast wartość minus oznacza  -0,25 (np. 3- to 2,75).

8. Ocena śródroczna lub roczna może być zarówno wyższa, jak i niższa od oceny przewidywanej. Ocena śródroczna wynikać będzie ze średniej ważonej ocen cząstkowych z danego przedmiotu. Jednakże w przypadku, gdy średnia ważona jest równa lub niższa niż 1,99, nauczyciel ma prawo przewidywać wystawienie oceny niedostatecznej. W przypadku niezaliczenia przynajmniej jednej pracy klasowej lub jednego sprawdzianu nauczyciel ma prawo przewidywać ocenę niedostateczną, gdy średnia ważona wynosi do 2,60. Jednocześnie jest on zobowiązany poinformować ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i trybie  uzyskania przez ucznia oceny  wyższej od przewidywanej.

 

ocena

przedział średniej ważonej

1

1,0 – 1,40

1+

1,41 – 1,60

2-

1,61 – 1,70

2

1,71 – 2,40

2+

2,41 – 2,60

3-

2,61 – 2,70

3

2,71 – 3,40

3+

3,41 – 3,60

4-

3,61 – 3,70

4

3,71 –  4,40 

4+

4,41 – 4,60

5-

4,61 – 4,70

5

4,71 – 5,40

5+

5,41 – 5,60

6-

5,61 – 5,70

6

pow. 5,70

 

W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo wystawić ocenę wyższą lub niższą niż ocena wynikająca ze średniej ważonej. Przypadki te szczegółowo określają PSO.

9. W ocenianiu bieżącym i śródrocznym klasyfikowaniu, przy ocenach głównych możliwe jest stosowanie „+”, „-„. W dzienniku elektronicznym znak plus ma wartość 0,5 (np. 4+ oznacza 4,5), znak minus -0,25 (np. 3-  oznacza 2,75). Zasady wystawiania oceny celującej określa PSO.

10.Ocena niedostateczna semestralna z pierwszego semestru musi być  poprawiona do  31 maja.

11. Jeśli w klasyfikacji za II semestr uczeń otrzyma ocenę niedostateczną, to nawet przy średniej z dwóch semestrów powyżej 1,5 uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Przypadek ten odnosi się tylko do sytuacji, gdy w klasyfikacji za I semestr byłą ocena dopuszczająca (2) lub dostateczna (3).

Ocena zachowania

1. Ustala się następujące zasady przyznawania punktów:

Aktywność pozalekcyjna (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze)

0: +10

Nieobecności nieusprawiedliwione (za każdą godzinę)

-1

Reprezentowanie klasy, szkoły na różnych szczeblach konkursów przedmiotowych i zawodach sportowych w zależności od osiągniętego wyniku

+5: +50

Konkurs szkolny: od +5 do +10

Konkurs gminny: od  +10 do +20

Konkurs powiatowy, rejonowy: od +15 do +30

Konkurs wojewódzki, okręgowy: od +20 do +50

Niestawienie się w wyznaczonym miejscu po dzwonku (w tym na zajęciach w świetlicy)

-5

Nieodpowiedni stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły

-1: -20

Nieprawidłowy stosunek do kolegów

-1: -20

Bójki (za każdą)

 -20

Zaangażowanie w prace na rzecz szkoły i środowiska

0: +200

Jednorazowo nie więcej niż 20

Pełnienie funkcji w klasie, szkole

0: +10

Wychodzenie poza teren szkoły

-10

Pomoc koleżeńska uzgodniona z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu

0: +10

Zachowanie poza terenem szkoły

do -10

Nieprzestrzeganie zasad BHP podczas wsiadania
i jazdy autobusem

do -10

Ucieczka z lekcji (za każdą godzinę)

-10

Dewastacja mienia szkoły

-20

Niewywiązywanie się z zadeklarowanych zobowiązań

do -10

Pula wychowawcy

+20

Inna uwaga

-20: +20

Uwaga za używanie wulgaryzmów

-5

Pochwała wychowawcy

+50

Nagana wychowawcy

-50

Ustna pochwała dyrektora szkoły

podniesienie oceny zachowania
o jeden stopień

Ustna nagana dyrektora szkoły

nieodpowiednia ocena zachowania, chyba że ilość punktów wskazuje
na ocenę naganną

Pisemna nagana dyrektora szkoły

utrata wszystkich dotychczas otrzymanych punktów dodatnich,
a ponowne zbieranie punktów rozpoczyna się od -90, chyba że łączna liczba punktów jest niższa

Noszenie w szkole kolczyka w innym miejscu niż uszy

-5 za każdy dzień

Strój niezgodny ze Statutem i Regulaminem szkoły

-5 za każdy dzień

 

 

Rozmawianie na lekcji

-5

Jedzenie na lekcji bez pozwolenia nauczyciela

-5

Żucie gumy na lekcji

-2

Ściąganie podczas pracy klasowej, kartkówki
i przepisywanie prac od kolegów, z Internetu i innych źródeł

 

-5: -15

Działanie/zaangażowanie ucznia w okazjonalnych imprezach klasowych lub szkolnych i konkursach

do +30

Kilkakrotne niereagowanie na polecenie nauczyciela

-10

Nieoddanie książki do biblioteki pod koniec roku szkolnego w terminie wskazanym przez nauczyciela bibliotekarza

Obniżenie oceny zachowania o jeden stopień

Palenie papierosów i e-papierosów

-90

Działalność proekologiczna

+1:+10

Użycie telefonu komórkowego / tabletu itp. bez zgody nauczyciela

-90

 

 

Uczeń, który zostanie po raz pierwszy złapany na paleniu papierosów, traci kredyt punktów. Za każde kolejne palenie papierosów uczeń otrzymuje po -90 punktów.

Za palenie papierosów poza terenem szkoły uczeń ponosi takie same konsekwencje.

Uczeń, który kradnie, bierze narkotyki, dopalacze, pije alkohol oraz dokonuje aktów wandalizmu, otrzymuje obligatoryjnie najniższą ocenę zachowania.

Oceny wzorowej i bardzo dobrej nie można wystawić za punkty uzyskane za sprzątanie szkoły i inne tego typu działania, jeśli bez tych punktów wychodzi ocena niższa od poprawnej.

 

2. Ilość punktów koniecznych do uzyskania poszczególnych ocen:

Ocena

Ilość punktów

Wzorowa

300 i więcej

Bardzo dobra

299 – 150

Dobra

149 – 100

Poprawna

99 – 50

Nieodpowiednia

49 – 1

Naganna

0 i mniej

 

Każdy uczeń otrzymuje na początek 90 punktów kredytu.

Uczniowie, którzy otrzymali naganę ustną dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej ustala się nieodpowiednią ocenę zachowania, chyba, że ilość punktów wskazuje na ocenę naganną.

 

3. Na ocenę zachowania ucznia mają wpływ:

 • opinie nauczycieli Gimnazjum w Pluskowęsach,
 • opinie innych pracowników szkoły,
 • uwagi wpisane do dziennika elektronicznego,
 • opinie klasy,
 • samoocena ucznia.
   

         Ocenie podlegają zachowania ucznia:

 • na terenie szkoły,
 • w drodze do i ze szkoły,
 • w środowisku lokalnym.

Ocenę zachowania ucznia nauczanego indywidualnie na terenie domu rodzinnego ustala wychowawca klasy, na podstawie rozmów
z nauczycielami uczącymi danego ucznia.

4. Ocena roczna zachowania jest wynikiem wyliczenia średniej punktów uzyskanych przez ucznia w I i II semestrze.

5. W przypadku oceny wzorowej ustala się następujące zasady:

   1) Oceny wzorowej  nie może otrzymać uczeń, który w swoim bilansie posiada nie więcej niż 15 punktów ujemnych w każdym semestrze.
   2) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który w I semestrze zdobył przynajmniej ocenę bardzo dobrą.
   3) Przy ocenie rocznej wzorowej suma punktów ujemnych za oba semestry nie może przekroczyć -30.

6. Przy ustalaniu końcowej oceny zachowania ucznia klasy III bierze się pod uwagę jego udział w realizację projektu edukacyjnego w trakcie nauki w gimnazjum. Ocena ta ustalona jest zgodnie z następującymi kryteriami:

   1) ocena wzorowa:

       a) uczeń uzyskał ilość punktów wymaganych zgodnie z tabelą,

       b)wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołów  w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków, za pracę w projekcie uzyskał 41 i więcej punktów,

 1. ocena bardzo dobra:
   
 1. uczeń uzyskał ilość punktów wymaganych zgodnie z tabelą,
 2. był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością, za pracę w projekcie uzyskał 31-40 punktów,
   
 1. ocena dobra:

a) uczeń uzyskał ilość punktów wymaganych zgodnie z tabelą,

        b) współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, za pracę w projekcie uzyskał 21- 30 punktów,

 1. ocena poprawna:  
   

a) uczeń uzyskał ilość punktów wymaganych zgodnie z tabelą,

         b) współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przez sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu, za pracę w projekcie uzyskał 6 -20 punktów,

 1. ocena nieodpowiednia:
   

             a) uczeń uzyskał ilość punktów wymaganych zgodnie z tabelą,

             b) mimo złożenia deklaracji o przystąpienia do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu, za pracę w projekcie uzyskał 1 -5 punktów,

      6)ocena naganna:

             a) uczeń uzyskał ilość punktów zgodnie z tabelą,

              b) mimo uzyskanej ilości punktów kwalifikującej do uzyskania wyższej niż naganna oceny zachowania, za prace w projekcie uzyskał 0 punktów.

 

7. W przypadku uzyskania dużej ilości punktów ujemnych przez ucznia (np. za palenie papierosów, nagana dyrektora) wychowawca może podnieść ocenę zachowania z nagannej na nieodpowiednią, biorąc pod uwagę ogromne zaangażowanie ucznia w realizację projektu edukacyjnego oraz wyraźną poprawę jego zachowania.

Zasady zwalniania uczniów z zajęć poprzez dziennik elektroniczny

 

 1. Rodzic (opiekun prawny) może zwolnić dziecko z zajęć edukacyjnych najpóźniej w dniu zwolnienia, ale nie później niż przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych w danym dniu, poprzez:

      - pisemną informację zawierającą datę i godziną planowanego zwolnienia;

        (pismo powinno być skierowane do wychowawcy),

      - informację udzieloną telefonicznie wychowawcy,

      - przez dziennik elektroniczny (informacja wysłana zarówno wychowawcy, jak i nauczycielowi przedmiotu).

 1. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zwolnienie dziecka przez rodziców (opiekunów prawnych) w dniu zwolnienia poprzez rozmowę telefoniczną z sekretariatem szkoły, wychowawcą lub nauczycielem uczącym przedmiot przed zwalnianą lekcją.
 2. Nie będą przyjmowane zwolnienia dostarczane po wyjściu dziecka/ucznia ze szkoły. Godziny, na których uczeń nie był obecny, będą traktowane jak ucieczki ( za każdą godzinę – 10 pkt.).
 3. Zwolnienia dziecka /ucznia musi nastąpić nie później niż rozpoczęcie danych zajęć edukacyjnych – przed dzwonkiem informującym o rozpoczęciu danej godziny lekcyjnej.

 

Warunki uzyskania oceny wyższej od przewidywanej

 1. O podwyższenie przewidywanej oceny śródrocznej i rocznej z obowiązkowych zajęć dydaktycznych o jeden stopień może wystąpić uczeń, jego rodzice lub wychowawca klasy, gdy występuje jeden lub kilka z wymienionych niżej warunków:
 2. wszystkie nieobecności ucznia są usprawiedliwione;
 3.  nieobecności spowodowane są ważnymi przyczynami, tj. udokumentowana choroba, przyczyny losowe, trudna sytuacja rodzinna ucznia;
 4. uczeń wykorzystał wszystkie możliwości poprawy ocen ze sprawdzianów i prac klasowych zgodnie z zasadami zawartymi Przedmiotowym Systemie Oceniania;
 5. długotrwała nieobecność nauczyciela uniemożliwiła poprawę ocen we wspomnianym wyżej trybie,
 6. nie zostały spełnione warunki wymienione w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
 7. Odwołanie od oceny przewidywanej musi nastąpić w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania wiadomości o przewidywanej ocenie (przed radą klasyfikacyjną). Nauczyciel jest wówczas zobowiązany do ponownego sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.
 8. Sprawdzian odbywa się przed powołaną przez wychowawcę klasy komisją, w skład której wchodzą: nauczyciel przedmiotu, drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu oraz wychowawca klasy. Wynik sprawdzianu ostatecznie decyduje o ocenie i w tym trybie nie można go podważyć.

 

Wyróżnienia, kary i nagrody

 

 1. Kary i nagrody stosuje się zgodnie z § 30 Statutu Szkoły Publicznej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach.
 2. Nagrodę książkową otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocenę powyżej 4,7 oraz przynajmniej bardzo dobre zachowanie.

 

 

Ewaluacja szkolnego systemu oceniania

 

1. Po zmianach w odpowiednich przepisach organów nadrzędnych.

2. Po ewaluacji wewnętrznej dotyczącej danego obszaru.

     Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  4/16/17                                                                                                                                                                            Rady Pedagogicznej Gimnazjum

im. Jana Pawła II w Pluskowęsach 
z  dnia 15.09.2016r.

 

                  

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie
  Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie, Budynek Pluskowęsy
  Pluskowęsy 71
  87-140 Chełmża
 • 056 675 35 68

Galeria zdjęć