Nawigacja

Regulamin biblioteki Godziny otwarcia Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Adres poczty biblioteki konkurs plastyczny

Biblioteka szkolna

Regulamin bibliotekiI. Postanowienia ogólne


a. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
b. Biblioteka czynna jest w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
c. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
d. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
e. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
f. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
g. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

II. Regulamin wypożyczalni

a. Klasy , klasopracownie , kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów . b. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek .
c. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
d. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki :
-lektury na okres 2 tygodni
-pozostałe książki na okres 1 miesiąca
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
e. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
f. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
g. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
h. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
i. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 3 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
j. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są 4 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, do rozliczenia się z biblioteką.
k. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez potwierdzenia rozliczenia z biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty.

III. Regulamin czytelni

a. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
b. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
c. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
d. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
e. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
f. W czytelni obowiązuje cisza.
g. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.

IV. Korzystanie ze stanowisk komputerowych

a. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
b. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z programu, ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
c. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
d. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
e. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
f. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
g. Z drukarki można korzystać za zgodę bibliotekarza po wniesieniu opłaty pokrywającej koszt zużytego papieru i atramentu.
h. Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.
i. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Wiadomości

Kontakt

  • Gimnazjum im.Jana Pawła II w Pluskowęsach
    Gimnazjum im.Jana Pawła II
    Pluskowęsy
    87-140 Chełmża
  • 056 675 35 68

Galeria zdjęć