Nawigacja

Regulamin biblioteki Godziny otwarcia Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Adres poczty biblioteki konkurs plastyczny 2016/2017 ROK SZKOLNY 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 O szkole

Biblioteka szkolna

I. Postanowienia ogólne

a. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz inni pracownicy szkoły.

b. Biblioteka czynna jest w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.

c. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

d. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

e. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.

f. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

g. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

II. Regulamin wypożyczalni

a. Klasy , klasopracownie , kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów .

b. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek .

c. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

d. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki :

    -lektury na okres 2 tygodni

   -pozostałe książki na okres 1 miesiąca

W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

e. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, można przynieść książkę i prosić o przedłużenie  terminu zwrotu.

f. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

g. Wobec czytelników przetrzymujących książki, stosuje się wstrzymanie wypożyczeni, aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.

h. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.

i. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 3 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

j. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są 4 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, do rozliczenia się z biblioteką.

k. Na początku roku szkolnego uczniom są wypożyczane podręczniki szkolne. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej sukcesywnie, po zakończeniu korzystania z danej części podręcznika nie później niż do 30 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego, zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku.

l. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zakupu nowego podręcznika.

III. Regulamin czytelni

a. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

b. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

c. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

d. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.

e. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

f. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.

g. W czytelni obowiązuje cisza.

h. Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp.

IV. Korzystanie ze stanowisk komputerowych

a. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.  W uzasadnionych przypadkach uczniowie pod opieką bibliotekarza mogą korzystać z pracowni komputerowej.

b. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z programów, ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.

c. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

d. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

e. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.

f. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.

g. Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.

h. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie
    Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie, Budynek Pluskowęsy
    Pluskowęsy 71
    87-140 Chełmża
  • 056 675 35 68

Galeria zdjęć