Nawigacja

Dyrektor szkoły Administracja Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Pedagog Dzwonki lekcyjne Konsultacje nauczycieli Dowozy uczniów do szkoły - kursy autobusów Stowarzyszenie Koncert Wigilijny Festyn Rodzinny Informacje dla uczniów kl.III Kalendarz roku szkolnego Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

Informacje ogólne

Stowarzyszenie

Przy Gimnazjum w Pluskowęsach działa Stowarzyszenie "Horyzont"

 ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ STOWARZYSZENIA.


Statut Stowarzyszenia
 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie „Horyzont” przy Gimnazjum w Pluskowęsach, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Pluskowęsy, województwo kujawsko – pomorskie.

§3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§5

Stowarzyszenie ma prawo posiadania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

Stowarzyszenie współpracuje jako partner z innymi organizacjami o podobnym założeniu programowym na terenie kraju i poza jego granicami.

§7

Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może

zatrudnić pracowników.

 

Rozdział II

Cele stowarzyszenia i formy ich realizacji

 

§8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenie małych miejscowości.
 2. Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci potrzebujących.
 3. Promowanie regionu ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego, walorów przyrodniczych, rekreacyjnych, turystycznych.
 4. Nawiązywanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi stawiającymi sobie podobne zadania.
 5. Edukacja obywatelska młodzieży w duchu tolerancji i poszanowania praw człowieka.
 6. Działalność profilaktyczna.

 

§9

Cele stowarzyszenia będą realizowane przez:

 1. Działalność edukacyjną.
 2. Organizowanie szkoleń, warsztatów, kolonii i półkolonii, wyjazdów, stażów.
 3. Działalność popularyzacyjno – wydawniczą.
 4. Realizację projektów krajowych i międzynarodowych.
 5. Organizowanie konferencji, odczytów, seminariów naukowych.
 6. Organizowanie konkursów tematycznych, pokazów, festynów.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 

§10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, zamieszkujące w kraju i za granicą, wyrażające chęć wsparcia i realizacji programu Stowarzyszenia.

 

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

 

§12

Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która daje gwarancje realizacji założeń Stowarzyszenia przez swoją pracę i regularne wpłacania stawek członkowskich.

Członków zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanych.

 

§13

Członek zwyczajny ma prawo:

1.      Brać udział w zebraniach, konferencjach, kursach i uroczystościach Stowarzyszenia.

2.      Wybierać władze i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

3.      Wypowiadać się zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia działalności Stowarzyszenia.

4.      Wypowiadać się odnośnie podziału środków finansowych, będących w dyspozycji Stowarzyszenia.

 

§14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zgłosi chęć pomocy w realizacji celów i programu Stowarzyszenia.

Członków wspierających Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na wniosek zainteresowanych.

 

§15

Członek wspierający ma prawo:

1.      Wspierać i przyczyniać się do realizacji celów i programu Stowarzyszenia.

2.      Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

3.      Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia.

4.      Członkiem wspierającym mogą być inne osoby prawne, organizacje społeczne             i stowarzyszenia realizujące podobne cele.

 

§16

Członkostwo honorowe otrzymuje osoba fizyczna lub prawna, która wniosła znaczny wkład do Stowarzyszenia. O członkostwie honorowym decyduje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 

 

§17

Członek honorowy ma prawo:

1.      Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

2.      Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia

 

§18

Członkowie Stowarzyszenia maja obowiązek:

1.      Czynnego i aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań Stowarzyszenia.

2.      Stosowania się do postanowień statutowych i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.      Godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

4.      Członkowie zwyczajni mają obowiązek opłacania składek.

 

§19

Członkostwo ustaje na skutek:

1.      Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia.

2.      Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

3.      Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu naruszenia postanowień statutowych albo czynów godzących w cele Stowarzyszenia.

4.      W przypadku członków zwyczajnych, nieopłacania zadeklarowanych składek członkowskich przez okres kolejnych sześciu miesięcy.

5.      Rozwiązania Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

Władze i struktura Stowarzyszenia

 

 

§20

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

1.      Walne Zebranie.

2.      Zarząd Stowarzyszenia.

3.      Komisja Rewizyjna.

4.      Zespół Doradców.

 

§21

 

Kadencja władz trwa cztery lata.

 

§22

Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na cztery lata, bądź w razie potrzeby. Ponadto Zarząd zobowiązuje się na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia do zwołania Walnego Zebrania w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

 

§23

Uchwały Walnego Zebrania zapadają na Walnym Zebraniu przy obecności 50 % plus 1 członków uprawnionych do głosowania zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne. Na żądanie przynajmniej jednej osoby głosowanie odbywa się w formie tajnej.

 

§24

Członkowie Stowarzyszenia o terminie Walnego Zebrania zawiadomieni są na 14 dni przed Walnym Zebraniem.

 

§25

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1.      Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.

2.      Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Stowarzyszenia.

3.      Uchwalanie zmian Statutu.

4.      Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

5.      Ustalanie planu finansowego i działalności Zarządu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.

6.      Inicjowanie i prowadzenie prac wynikających z postanowień Statutu.

7.      Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

8.      Przyjmowanie w poczet Stowarzyszenia członków honorowych.

9.      Odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przez głosowanie, przy uzyskaniu 2/3 ilości głosów obecnych członków stanowiących kworum.

§26

Zarząd Stowarzyszenia składa się z czterech osób.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi:

1.      Prezes Zarządu

2.      Wiceprezes Zarządu

3.      Skarbnik

4.      Sekretarz

 

§27

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

1.      Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami i uchwałami Walnego Zebrania.

2.      Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i budżetu.

3.      Zatwierdzanie bilansu.

4.      Zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia.

5.      Uchwalanie wysokości wynagrodzeń wychowawcom, specjalistom oraz personelowi pomocniczemu.

6.      Przyjmowanie w poczet Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających.

7.      Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Doradców.

8.      Wykluczanie i skreślanie z listy członków.

 

§28

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uchwały Zarządu zapadają przy obecności 3/4 członków Zarządu i podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów, decydujący jest głos Prezesa lub pod jego nieobecność głos Wiceprezesa Zarządu. Głosowanie jest jawne. Na żądanie przynajmniej jednej osoby głosowanie odbywa się w formie tajnej.

 

§29

W razie ustąpienia członków z Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji władz, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji jednakże liczba dokooptowanych nie może przekroczyć połowy liczby składu członków Zarządu pochodzących z wyboru.

 

§30

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

 

§31

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1.      Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej.

2.      Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Zarządu i wnioskami dotyczącymi zarządzania.

3.      Rozpatrywanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia.

 

§32

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera spośród siebie Przewodniczącego    i Sekretarza. W razie ustąpienia jednego z członków Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji.

 

§33

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Uchwały Komisji mogą zapadać przy obecności dwóch członków Komisji Rewizyjnej i podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji lub pod jego nieobecność głos Sekretarza.

 

§34

Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenie z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Fundusz i majątek Stowarzyszenia

 

§35

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§36

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1.      Dotacje państwowe.

2.      Darowizny i zapisy.

3.      Dobrowolne wpłaty.

4.      Składki członkowskie.

5.      Dochody z działalności gospodarczej i publikacji.

6.      Dochody z ofiarności publicznej.

 

§37

Zarząd Stowarzyszenia z początkiem roku kalendarzowego uchwala wysokość składki członkowskiej oraz termin jej wpłaty, a następnie rozsyła swoim członkom deklaracje wpłat.

 

§38

Wszelkie umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akta prawne w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Prezes, a w razie nieobecności – Wiceprezes oraz w zakresie działalności gospodarczej – Skarbnik.

 

Rozdział VI

Zespół Doradców

 

§39

W celu zwiększenia efektywności działań Stowarzyszenia, Zarząd na wniosek Walnego Zebrania, może powołać organ doradczy zwany Zespołem Doradców w liczbie nie przekraczającej pięć osób.

 

§40

Członkowie Zespołu Doradców są powoływani i odwoływani przez Zarząd Stowarzyszenia. W razie ustąpienia jednego z członków Zespołu Doradców, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji.

 

§41

Zespół doradców tworzą przedstawiciele organizacji działających w Polsce, sponsorzy lub ich przedstawiciele, honorowi członkowie Stowarzyszenia, dziennikarze, politycy, przedstawiciele świata nauki i kultury.

 

§42

Zespół Doradców pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

§43

Zespół Doradców wybiera na pierwszym swoim posiedzeniu Przewodniczącego, który kieruje pracami Zespołu Doradców.

 

§44

Zebranie Zespołu Doradców zwołuje Przewodniczący Zespołu. Przewodniczący powiadamia Zespół Doradców oraz Zarząd wraz z przekazaniem porządku obrad co najmniej w terminie 14 dni przed datą zebrania Zespołu Doradców.

 

§45

W posiedzeniu Zespołu Doradców uczestniczy co najmniej jeden przedstawiciel Zarządu.

 

§46

Zespół Doradców jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniotwórczych i doradczych. Głosowanie w sprawie wniosków i opinii odbywa się przy kworum równym 3/5 Zespołu Doradców przy koniecznej obecności Przewodniczącego Zespołu, zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów , decydujący jest głos Przewodniczącego Zespołu.

 Do kompetencji Zespołu Doradców należy:

1.      Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia.

2.      Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Stowarzyszenia.

3.      Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

 

§47

Kadencja powołanego zespołu doradców trwa do końca bieżącej kadencji Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział VII

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§48

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebrania większością 2/3 głosów ogólnej liczby uczestników przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§49

W razie likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie wyznacza komisje likwidacyjną spośród członków Stowarzyszenia, w liczbie od 3 do 5 osób.

 

§50

Pozostały po likwidacji majątek przeznaczony zostanie na rzecz szkoły, w której Stowarzyszenie miało swoją siedzibę.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§51

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ogólnie obowiązujące.

 

§52

Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz osoby pisemnie przez nich upoważnione, posiadają prawo reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

§53

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Sądzie Rejonowym w Toruniu.

 

 

. Informacja o projekcie aktualnie realizowanym przez Stowarzyszenie Horyzont
 

 1. Nazwa projektu
  Czy tylko szata zdobi człowieka?

   
 2. Streszczenie projektu

  Projekt realizuje działania związane z bardzo ogólnie pojętym wyglądem człowieka. W związku z wszech obecną w prasie, telewizji, internecie modą na to, by zwracać uwagę na to, jak się wygląda, młodzież zaproponowała działania w tym kierunku. Główne zadania dotyczą tego, jak dbać o wygląd, na co zwracać uwagę, dobierając stroje, makijaż, fryzurę. Nie zabraknie też działań związanych z modą w ogóle, będą to głównie pokazy mody. Młodzież zorganizuje spotkania z ludźmi, którzy wiedzą, jak dbać o wygląd. W trakcie realizacji projektu nie zabraknie działań pokazujących, jaką rolę odgrywa wygląd i czy zawsze on jest ważny, co robić, aby nie ulegać niepotrzebnym trendom, jak radzić sobie w sytuacjach, gdy nie stać nas na modne rzeczy i że tak naprawdę to modnie być niemodnym, czyli że należy odnaleźć własny styl i być przede wszystkim sobą. Metody pracy polegają na aktywizacji młodzieży. Są to zajęcia warsztatowe, praca w grupach, przeprowadzanie wywiadów, przygotowywanie scenek rodzajowych, pokazów mody.

   
 3. Na jakie potrzeby wynikające z diagnozy odpowiada projekt?

  Młodzieży brakuje spotkań, by twórczo działać i poznawać rzeczy, na które w szkole brak czasu a w domu pieniędzy. Nie umieją poruszać się we współczesnym świecie (odpowiedni dobór stroju, makijażu, zachowania w sytuacjach oficjalnych). Projekt uczy też współpracy i samodzielności.

   
 4. Do kogo skierowany jest projekt?

  Liczba uczestników – około 27 osób

  Wiek uczestników – 13 – 17 lat

  Charakterystyka uczestników – Młodzież z terenu części Gminy Chełmża, uczniowie klas pierwszych Gimnazjum w Pluskowęsach oraz absolwenci gimnazjum, uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Chełmży i Toruniu, mieszkający na terenie gminy.

  Sposób rekrutacji – Ogłoszenia, plakaty, ulotki promujące projekt, informacja na portalu Nasza Klasa, zorganizowanie spotkania zachęcającego do udziału w projekcie, udostępnienie kontaktu mailowego

  Sposób dojazdu młodzieży spoza miejscowości – Młodzież dojedzie dzięki zaangażowaniu rodziców, a w sytuacjach większego wyjazdu wynajęty będzie autokar (jeden z rodziców ma prywatną firmę transportową i zawsze chętnie wspiera takie inicjatywy)

   
 5. Cel projektu

  Celem projektu jest  zwiększenie przekonania 27 osobowej grupy młodzieży w wieku 13-17 lat w czasie 18 miesięcy o ich własnych możliwościach poprzez  organizowanie i inicjowanie działań związanych z realizacją projektu. Nie zabraknie działań  zwiększających umiejętności oceny lokalnego środowiska oraz analizy mocnych i słabych stron u tej grupy młodzieży poprzez prowadzenie wywiadów i spotkań.

   
 6. Co będzie osią tematyczną spinającą poszczególne działania w projekcie?

  Osią tematyczną będzie ogólnie pojęty wygląd człowieka głównie zewnętrzny, ale i ten wewnętrzny. Na koniec realizacji projektu młodzież powinna znać odpowiedź na pytanie, czy tylko szata zdobi człowieka. Działania skupione będą wokół roli, jaką ludzie przypisują wyglądowi. Nie chodzi o stwierdzenia, że jest on najważniejszy czy bez znaczenia. Ważne jest, by wiedzieć w jakich okolicznościach należy się dostosować, a kiedy zachować własny styl i nie ulegać modom.

   
 7. Opis działań
   
 8. Które z elementów zostaną zrealizowane samodzielnie przez młodzież? O czym uczestnicy będą mogli decydować w odniesieniu do projektu?
   
  Przeprowadzi wywiady, wykona zdjęcia, założy stronę internetową i kącik porad, poprowadzi go, wybierze stroje na pokazy, wykona prezentacje multimedialne. Zadecyduje o terminach spotkań, wybierze prowadzących warsztaty i osoby do wywiadów. Wpłynie na uroczysty charakter spotkań podsumowujących etapy.

   
 9. Jaka będzie rola dorosłych w realizacji projektu?

  Dorośli będą koordynować projekt oraz wspierać uczestników. Będą pomagali w przepływie informacji, podpiszą umowy, będą dokonywać ewaluacji projektu. Dorośli to także instruktorzy, specjaliści, prowadzący warsztaty, osoby dowożące młodzież na miejsca realizacji zadań.

   
 10. Jakie zostaną zastosowane formy i metody pracy podczas realizacji projektu?

  Projekt dzieli się na sześć etapów, w miesiącu będzie około czterech spotkań w tym średnio co trzy miesiące podsumowanie działań. Etap związany z kreowaniem wizerunku jest krótszy, a ten o strojach z kolei dłuższy i składa się z dwóch części. Młodzież będzie głównie pracować w grupach, ale to ona zadecyduje, jak te grupy będą wyglądać, a ich praca będzie polegała na wymianie doświadczeń między grupami. Młodzi sami rozdzielą zadania. W zajęciach warsztatowych uczestniczyć będzie cała grupa.

   
 11. Kto będzie stanowił kadrę projektu?

  Członkowie stowarzyszenia, nauczyciele z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą: I. Pietrowska – koordynator, D.Zdrojewska – osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe, kontakty z instytucjami, H. Antkowiak – działania związane z kosmetologią, dietą, B. Niedziałkowska – działania plastyczne, E. Piotrewicz – prezentacje multimedialne, promocja projektu.

   
 12. Jakie instytucje, grupy, osoby będą wspierać realizację projektu?

  Partner:
  Urząd Gminy Chełmża – promocja projektu, udostępnianie pomieszczeń, dojazdy
  Gimnazjum w Pluskowęsach – promocja projektu, udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, zaplecza
  Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża – promocja projektu, pomoc w naborze uczestników
  Ziemia Gotyku – promocja projektu, udostępnianie pomieszczeń
  Biblioteki gminne – promocja projektu, lokal, sieć internetowa
  Rodzice – dojazdy, wolontariat, pomoc przy realizacji niektórych działań
  dr Piotr Birecki – udostępnienie materiałów związanych z historią mody

  Sposób pozyskania partnera – spotkanie, rozmowy, umowa partnerska

   
 13. W jaki sposób społeczność lokalna będzie informowana o działaniach projektu?

  Głównym źródłem informacji będzie lokalna prasa (Kurenda), strona internetowa stowarzyszenia (migawki z życia projektu) i samego projektu (dokładne informacje o realizacji działań). Informację taką będą też stanowiły tzw. gazetki ścienne w gimnazjum i bibliotekach gminnych.

   
 14. Jak będzie wyglądało zakończenie projektu?

  Impreza dla społeczności lokalnej, władz gminy, rodziców i całej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy odbędzie się w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury w sali widowiskowej. W czasie imprezy odbędzie się wielki pokaz mody, prezentacja działań, poczęstunek.

   
 15. Jakie efekty pozwoli osiągnąć realizacja projektu?

  Opisz produkty projektu: odbędzie się ok. 70 spotkań (4 warsztaty, 2 sesje fotograficzne, ok 9 wywiadów, wycieczka po second handach, 4 pikniki, 2 zajęcia dramowe, 4 zajęcia komputerowe, 5 pokazów mody); opracowanych zostanie ok. 500 ulotek, plakaty promujące projekt, 100 folderów (miniporadników dbania o wygląd)

  Opisz strategiczne rezultaty projektu: Zwiększenie wiary młodzieży we własne możliwości poprzez zadecydowaniu o realizacji działań, odważą się zaprezentować efekty, odniosą sukces, skutecznie realizując wymyślone pomysły. Zwiększenie umiejętność właściwej oceny zasobów swoich i otoczenia, co pozwoli na efektywne funkcjonowanie w świecie

  Opisz inne rezultaty projektu: Młodzież wie, jak organizować spotkania, kontaktować się z instytucjami, zachowywać się w sytuacjach oficjalnych. Bez problemu współpracuje w grupie, dokonuje podziału zadań, wybiera współpracowników, umie zorganizować dojazd i zaplanować budżet pojedynczych spotkań.


  Opisz oddziaływanie projektu:
 16. Po roku, dwóch funkcjonować będzie internetowy kącik porad, w bibliotekach gminnych i szkolnych dostępne będą poradniki o tym, jak dbać o wygląd przygotowane i przeznaczone głównie dla młodzieży, choć nie tylko.
   
 17. W jaki sposób dowiedzą się Państwo, czy udało się osiągnąć założone efekty?

  Założone efekty uda się osiągnąć, jeśli wszystkie działania zaplanowane w projekcie uda się zrealizować przy minimalnej pomocy ze strony dorosłych. Narzędzia to ankieta i rozmowy z uczestnikami i  rodzicami. Wskaźnikiem będzie też częstotliwość odwiedzania internetowego kącika porad.

   
 18. W jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji celów szczegółowych Programu

  Właściwa ocena środowiska: Młodzież nauczy się oceniać zasoby środowiska, pozna jego mocne i słabe strony. Zwiększy się też u młodzieży umiejętność dostrzegania plusów miejsca zamieszkania i okolic oraz ich wykorzystywania

  Samodzielne i aktywne planowanie przyszłości: To nie stanowi celu projektu, ale młodzież wierząca we własne możliwości łatwiej i śmielej planuje przyszłość

  Pozyskiwanie wsparcia społecznego: To również nie jest celem projektu, jednak by w później otrzymywać wsparcie społeczne, trzeba umiejętnie ocenić zasoby środowiska. Każde działanie nieakceptowane społecznie jest trudniejsze do zrealizowania, więc, by osiągnąć zamierzony cel, należy uzyskać wsparcie społeczności lokalnej

  Przekonanie o własnych możliwościach: Realizacja projektu znacznie zwiększy i wzmocni przekonanie młodzieży o własnych możliwościach, młodzi nabiorą pewności siebie, śmiało będą prezentować efekty swojej pracy, efektywnie poprowadzą rozmowy z osobami publicznymi, odnosząc tym samym osobisty sukces.

   
 19. Co uznają Państwo za sukces projektu?

  Sukcesem będzie zrealizowanie większości działań  przy entuzjazmie młodzieży, która nie znudzi się projektem, będzie pytała o kolejne i na własną rękę kontynuowała to, co przez projekt się zaczęło, a więc wspólne działania mające na celu pozytywne zmiany w myśleniu i zachowaniu młodych ludzi.

   
 20. Jakie trudności mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu? Jak je pokonać?

  - Rezygnacja uczestników z realizacji projektu – częste rozmowy i dokonywanie ewaluacji
  - Uczestnicy nie wywiążą się z zadań – wydłużenie czasy realizacji zadania, pomoc innych uczestników, którzy poradzili sobie z zadaniem
  - Nieśmiałość uczestników – symulacja rozmów
  - Uczestnicy nie dojadą na spotkanie (pogoda, wypadek losowy) – ustalenie dodatkowych terminów, zmiana miejsca spotkania na bardziej dogodne
  - Instruktorzy zawiodą – umowy przedwstępne, wyszukanie szerokiej gamy ofert
  - Zajęcia okażą się nudne – ewaluacja, dokonanie koniecznych zmian polegających na dostosowaniu się do preferencji grupy
  - Kadra nie będzie mogła się porozumieć – jasne określenie podziału zadań, szczegółowe ustalenie harmonogramu dostosowanego do możliwości osób pracujących przy projekcie, ustalenie zakresu działań

   
 21. Proszę opisać proces tworzenia koncepcji projektu i pisania wniosku

  Koncepcja projektu zrodziła się na bazie diagnozy środowiska lokalnego. Ustaliliśmy potrzeby młodzieży i przy współpracy z nią zaplanowaliśmy działania, które młodzi chcieliby realizować.

   
 22. Jaki udział w tworzeniu projektu miała młodzież?

  Większość działań to pomysły młodzieży. Młodzież podzieliła zadania tematycznie, zaproponowała sposoby świętowania zakończenia poszczególnych etapów projektu, brała też udział w ustalaniu budżetu.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie
  Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie, Budynek Pluskowęsy
  Pluskowęsy 71
  87-140 Chełmża
 • 056 675 35 68

Galeria zdjęć