Nawigacja

Dyrektor szkoły Administracja Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Pedagog Dzwonki lekcyjne Konsultacje nauczycieli Dowozy uczniów do szkoły - kursy autobusów Stowarzyszenie Koncert Wigilijny Festyn Rodzinny Zasady rekrutacji Informacje dla uczniów kl.III Kalendarz roku szkolnego Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

Informacje ogólne

Zasady rekrutacji

Ogłoszenie

 

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach informuje, że szkoła proponuje absolwentom klas VI podjęcie nauki w roku szkolnym 2016/17 w klasach o następujących profilach:
 

a)      ogólny,

b)      językowo-turystyczny,

c)      filmowo-medialny

d)      sportowy.

 

 

ZASADY REKRUTACJI

 W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W PLUSKOWĘSACH

  1. Dyrektor Gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkałych w ustalonym dla szkoły obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 1).

2.      Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3.      Do gimnazjum mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Jest to możliwe, gdy gimnazjum posiada wolne miejsca po naborze kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

4.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez Dyrektora Gimnazjum komisja rekrutacyjna.

5.      Rodzice/opiekunowie prawni spoza obwodu kandydata składają wniosek o przyjęcie do Gimnazjum (załącznik nr 2) a do wniosku dołączają następujące dokumenty:

a)      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył),

b)      zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu (lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył),

c)      dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia uczniów w konkursach.

6.      W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/17 ustala się następujący sposób przeliczania punktów:

1.

Wynik sprawdzianu z pierwszej i drugiej części (wynik przedstawiony w procentach x 0,2)

100 p.

2.

Oceny z zajęć edukacyjnych:

 

2.1

Język polski:

 

 

Ocena: celujący

20 p.

 

Ocena: bardzo dobry

16 p.

 

Ocena: dobry:

12 p.

 

Ocena: dostateczny

8 p.

 

Ocena: dopuszczający

2 p.

2.2

Matematyka:

 

 

Ocena: celujący

20 p.

 

Ocena: bardzo dobry

16 p.

 

Ocena: dobry

12 p.

 

Ocena: dostateczny

8 p.

 

Ocena : dopuszczający

2 p.

3.

Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

13 p.

4.

Osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych przez różne podmioty:

a. na szczeblu wojewódzkim

 b. na szczeblu powiatowym

 

 

2 p.

1 p.

(maksymalnie 13 p.)

5.

Wolontariat

2 p.

 

1.      Dyrektor może przyjąć ucznia spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej w trakcie roku szkolnego po złożeniu przez rodzica/opiekuna prawnego odpowiednich dokumentów. Jeżeli przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

2.      Dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia do szkoły ucznia spoza obwodu, gdy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub na świadectwie promocji z poprzedniego gimnazjum ocena zachowania jest niższa niż poprawna.

3.      Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 

1.

Zgłoszenie uczniów do szkoły obwodowej (załącznik nr 1)

od 11 maja 2016r. do 10 czerwca 2016 r.
 (do godz. 1500)

 

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum (dla uczniów spoza obwodu – załącznik nr 2)

od 11 maja 2016r. do 10 czerwca 2016 r.
(do godz. 1500)

 

3.

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego w gimnazjum

Od 25 kwietnia 2016r. do 11 maja 2016r. (do godz. 1500)

4.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3  i ust. 4 ustawy

Od 16 maja 2016r. do 31 maja 2016r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Do 6 czerwca 2016r. do godz. 1200

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach sprawdzianu oraz inne dokumenty (np. o osiągnięciach uczniów)

 

Od 24 czerwca 2016r. do 28 czerwca 2016r. do godz. 1500

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Do 30 czerwca 2016r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 18 lipca 2016 r. do godz. 1500

 

9.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

Do 20 lipca 2016r. do godz. 1500

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

Do 22 lipca 2016r. do godz. 1500

 

1.      Podstawa prawna:

a. Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.),

b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. poz. 1942),

c. Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r..

 

Pliki do pobrania:  Zal._1_Zgloszenie_do_szkoly_obwodowej_2016.docx
                                Zal._2_Wniosek_o_przyjecie_do_gimnazjum_2016.docx                                                                                              Zal._3_Oswiadczenie_2016.docx

 


 

 


 

 

Aktualności

Kontakt

  • Gimnazjum im.Jana Pawła II w Pluskowęsach
    Gimnazjum im.Jana Pawła II
    Pluskowęsy
    87-140 Chełmża
  • 056 675 35 68

Galeria zdjęć