Nawigacja

PSO

Strony przedmiotu Fizyka

PSO

 

 

 

I Cele nauczania:

-poznawanie praw przyrody,

- kształtowanie wrażliwości na piękno i wartość przyrody,

- poznawanie podstawowych praw opisujących zjawiska fizyczne i

astronomiczne,

- prezentowanie własnych obserwacji, eksperymentów i przemyśleń,

- wykorzystywanie wiedzy fizycznej w życiu codziennym,

- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem fizyki i korzystania z

róznyżch źródeł informacji i wdrażanie uczniów do logicznego myślenia,

- kształtowanie umiejętności przekształcania wzorów fizycznych i

rozwiązywania zadań rachunkowych i problemowych,

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole,

- kształtowanie dokładności i rzetelności wykonywania doświadczeń fizycznych

II Wymagania programowe:

1. Wymagania konieczne (K) - dotyczą zapamiętywania wiadomości, czyli

gotowości ucznia do przypomnienia sobie treści podstawowych praw fizyki,

,,wielkości fizycznych i zjawisk fizycznych. Uczeń potrafi rozwiązywać z

pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu

trudności. Zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do kontynuowania

nauki fizyki i przydatne w życiu codziennym. Spełnienie przez ucznia wymagań

koniecznych uprawnia go do uzyskania oceny dopuszczającej.

,

2. Wymagania podstawowe (P) - obejmują wiadomości łatwe do opanowania,

pewne naukowo, użyteczne w życiu codziennym, dotyczą zrozumienia

zdobytych wiadomości. Oznacza to, ze uczeń potrafi przy niewielkiej pomocy

nauczyciela wyjaśnić, od czego zależą podstawowe wielkości fizyczne, zna

podstawowe jednostki tych wielkości. Spełnienie przez ucznia wymagań

podstawowych uprawnia go do uzyskania oceny dostatecznej.

3. Wymagania rozszerzające (R) - obejmują wiadomości i umiejętności, które

są średnio trudne do opanowania, nie są niezbędne do kontynuowania nauki, nie

musza być użyteczne w życiu codziennym, dotyczą stosowania wiadomości i

umiejętności w sytuacjach typowych. Uczeń potrafi obliczyć wartości wielkości

fizycznych, stosując do tego odpowiednie wzory, samodzielnie rozwiązuje

typowe zadania teoretyczne i praktyczne korzystając przy tym z różnych

pomocy naukowych. Spełnienie wymagań podstawowych i rozszerzających

uprawnia ucznia do otrzymania oceny dobrej.

4. Wymagania dopełniające (D) - obejmują wiadomości i umiejętności, które są

trudne do opanowania, nie maja bezpośredniego zastosowania w życiu

codziennym, obejmuj a pełen zakres treści określonych programem nauczania.

Oznacza to, ze uczeń potrafi zdobyta wiedze stosować w nowych sytuacjach,

jest samodzielny i korzysta z różnych źródeł wiedzy, potrafi zaplanować i

poprowadzić proste doświadczenia fizyczne, rozwiązuje samodzielnie zadania

rachunkowe i problemowe. Spełnienie wymagań podstawowych,

rozszerzających i dopełniających, czyli pełnych wymagań programowych,

uprawnia ucznia do uzyskania oceny bardzo dobrej.

5. Wymagania wykraczające (W) - Obejmują treści znacznie wykraczające poza

program nauczania. Dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w

sytuacjach problemowych, w projektowaniu i wykonywaniu doświadczeń

fizycznych, rozwiązywaniu złożonych zadań rachunkowych i problemowych.

Spełnienie pełnych wymagań programowych oraz uzyskanie osiągnięć

wykraczających uprawnia ucznia do uzyskania oceny celującej.

III Kryteria na określony stopień:

1. Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego?

kształcenia,

- nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o

elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,

- nie zna podstawowych praw, zasad, wielkości fizycznych,

- nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym.

2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności objętych programem

nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

- rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o

niewielkim stopniu trudności,

- zna podstawowe prawa, zasady i wielkości fizyczne,

- wykonuje proste doświadczenia fizyczne z pomocą nauczyciela.

3. Ocenę dostateczna otrzymuje uczeń, który:

- opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone

programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań z

pomocą nauczyciela.

- wykonuje proste doświadczenia fizyczne z pomocą nauczyciela,

- zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych.

4. Ocenę dobra otrzymuje uczeń, który:

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem

nauczania,

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego

rozwiązywania zadań i problemów,

- potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia fizyczne.

5. Ocenę bardzo dobra otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem

nauczania,

- potrafi zaplanować i bezpiecznie przeprowadzić doświadczenia fizyczne,

- potrafi stosować wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych,

- umie formułować problemy i dokonuje analizy nowych zjawisk fizycznych,

- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe lub problemowe,

- umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy.

6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,

- potrafi stosować wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych,

- umie formułować problemy i dokonuje -analizy nowych zjawisk fizycznych,

-proponuje rozwiązania nietypowe,

- osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych.

 

Uczeń otrzymuje informację o ocenie wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie zawiera treści mówiące o posiadanych przez ucznia wiadomości
i stopnia opanowania wiedzy. Przekazywana jest też informacja o brakach w opanowaniu tejże wiedzy i umiejętności
i wskazywany jest sposób poprawy oceny.

 

IV. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

1. Odpowiedz ustna - sprawdzająca stopień opanowania 3 ostatnich tematów.

2. Odpowiedz ustna - sprawdzająca stopień opanowania danego działu.

3. Kartkówka - sprawdzająca stopień opanowania 3 ostatnich tematów, może

być niezapowiedziana.

4. Sprawdzian- sprawdzający stopień opanowania całego działu lub dużej

części działu, zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany do

dziennika lekcyjnego.

5. Aktywność na lekcji - obejmuje wypowiedzi ucznia na lekcji z bieżących

treści lub opanowanych wcześniej. Za formy aktywności uczeń może otrzymać

"plus", za jej brak "minus". Trzy "plusy" przekładają się na ocenę bardzo dobra,

trzy "minusy" na ocenę niedostateczna.

6. Praca domowa.

 

7. Praca dodatkowa.

8. Analiza notatek w zeszytach lekcyjnych.

V Sposób oceniania

l. Na lekcjach fizyki oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:

0% - 30% niedostateczny (1),

31% - 49% dopuszczający (2),

50% - 69% dostateczny (3),

70% - 90% dobry (4),

91% - 95% bardzo dobry (5),

96% - 100% celujący (6).

Przy stopniach cząstkowych dopuszcza się używania znaków "plus" i "minus".

2.,W przypadku ucznia, który otrzymał opinie publicznej poradni

psychologiczno - pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości i potrzeb ucznia,

3. Za udział w wewnątrzszkolnych konkursach przedmiotowych i zajęcia

miejsca - III uczeń otrzymuje ocenę celującą cząstkowa.

4. Uczeń raz w semestrze może zgłosić brak zeszytu, raz brak zadania

domowego, raz brak przyrządów geometrycznych, ( co najmniej linijka i

ołówek) oraz raz nieprzygotowanie do lekcji. Otrzymuje wówczas "kropkę".

Uzyskanie kolejnych kropek jest jednoznaczne z otrzymywaniem kolejnych

ocen niedostatecznych.

VI Warunki popraw niekorzystnych wyników

l. Uczeń może poprawić prace pisemne w terminie 2 tygodni od oddania i

omówienia prac. Prace można poprawić tylko raz. Do dziennika nauczyciel

wpisuje obydwie oceny. Pod uwagę brana jest tylko ocena poprawkowa.

2. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie uczeń ma obowiązek

napisania tej pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później

niż w ciągu 2 tygodni od powrotu ucznia do szkoły.

3. Nauczyciel ma obowiązek oddać prace pisemne w terminie 2 tygodni.

4. Prace pisemne uczeń może poprawić tylko na dyżurze nauczyciela po

lekcjach.

5.Uczen, który otrzymał ocenę semestralna niedostateczna musi ja poprawić do

30 maja.

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

 Oddziaływania

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Wymienia zjawiska przyrodnicze występujące w najbliższym otoczeniu

 • Wie co to jest ciało fizyczne i substancja

 • Podaje przykłady zjawisk fizycznych w przyrodzie

 • Wymienia rodzaje oddziaływań między ciałami

 • Wie jakie są skutki oddziaływań między ciałami

 • Wie co jest miarą oddziaływań

 • Zna symbol i jednostkę siły

 • Definiuje wektor

 • Wie co to jest siła wypadkowa

 • Wie że człowiek jest odpowiedzialny za stan przyrody

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Wie jakie działania człowieka mogą doprowadzić do degradacji środowiska

 • Wie jakie działania człowieka mogą poprawić stan przyrody

 • Wskazuje w terenie ślady działalności człowieka

 • Obserwuje i opisuje zjawiska przyrodnicze

 • Określa różnicę między zjawiskami a procesami fizycznymi

 • Wie co jest skutkiem oddziaływania grawitacyjnego, sprężystego itp.

 • Wie co jest źródłem oddziaływania grawitacyjnego

 • Podaje inne niż Ziemia źródło oddziaływania grawitacyjnego

 • Opisuje cechy wektora

 • Opisuje cechy siły

 • Wie co to jest siłomierz i do czego służy

 • Podaje różnicę między wielkością wektorową i liczbową

 • Zna warunek równoważenia się siły

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Wyróżnia i nazywa niektóre zjawiska przyrodnicze w otaczającej nas rzeczywistości

 • Posługuje się ze zrozumieniem pojęciami „zjawisko fizyczne” „wielkość fizyczna” „ciało fizyczne”

 • Potrafi określić wielkość oddziaływań między ciałami

 • Potrafi wyskalować siłomierz

 • Dokonuje pomiaru siły

 • Porównuje wartości sił

 • Graficznie przedstawia siłę

 • Potrafi graficznie przesunąć wektory wzdłuż prostej do wspólnego punktu przyłożenia

 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Podaje sposoby badania niektórych zjawisk astronomicznych

 • Przewiduje skutki działalności człowieka w przyrodzie

 • Przewiduje skutki niektórych oddziaływań

 • Dokonuje graficznego składania sił działających wzdłuż jednej prostej

 • Dokonuje graficznego składania sił działających wzdłuż różnych prostych (równoległobok sił)

  

Właściwości i budowa materii

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Zna trzy stany skupienia ciał

 • Podaje przykłady ciał stałych, cieczy i gazów

 • Wymienia właściwości cieczy, gazów i ciał stałych

 • Podaje przykłady ciał plastycznych, sprężystych i kruchych

 • Wie czy ciała stałe, ciecze i gazy przewodzą prąd elektryczny

 • Wymienia przykłady świadczące o tym, że materia ma budowę cząsteczkową

 • Wie że materię tworzą cząsteczki i atomy

 • Wie że cząsteczki różnych substancji różnią się od siebie rozmiarami i wielkościami

 • Wie że cząsteczki zbudowane są z atomów

 • Definiuje zjawisko dyfuzji

 • Definiuje osmozę

 • Zna definicję roztworu

 • Wie że istnieją oddziaływania międzycząsteczkowe

 • Definiuje spójności przylegania

 • Wie co to jest menisk

 • Zna rodzaje menisków

 • Wie co to jest napięcie powierzchniowe cieczy

 • Wie jakie znaczenie w przyrodzie mają zjawiska zmiany stanów skupienia ciał

 • Definiuje topnienie i krzepnięcie

 • Wie co to jest parowanie

 • Definiuje wrzenie

 • Definiuje skraplanie

 • Definiuje sublimacje i resublimacje

 • Wie że temperatura wrzenia jest stała dla danej substancji w zależności od ciśnienia

 • Wie co to jest gęstość

 • Zna jednostkę gęstości

 • Zna dwie skale temperatur

 • Wie że wyższa temperatura oznacza szybszy ruch cząsteczek

 • Wie że ogrzewane ciała zwiększają swoje wymiary

 • Zna budowę termometru

 • Potrafi zmierzyć i odczytać temperaturę ciała

 • Wie co to jest masa i jaka jest jej jednostka

 • Wie do czego służy waga i potrafi wyznaczyć masę za pomocą wagi

 • Zna podstawowe jednostki układu SI

 • Zna podstawowe przedrostki do tworzenia jednostek

 • Potrafi zamieniać elementarne jednostki typu metr na centymetr i odwrotnie

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

·        Opisuje stany skupienia na przykładzie wody

·        Opisuje właściwości ciał stałych, cieczy i gazów

·        Definiuje ciała sprężyste, plastyczne i kruche

·        Definiuje siłę sprężystą

·        Definiuje powierzchnię swobodną cieczy

·        Wie co to jest konwekcja

·        Określa znaczenie konwekcji w przyrodzie

·        Podaje określenia przewodnika i izolatora cieplnego

·        Wskazuje dobre przewodniki elektryczne i cieplne oraz izolatory elektryczne i cieplne

·        Podaje przykłady z życia codziennego pierwiastków i związków chemicznych

·        Rozumie na czym polega zjawisko dyfuzji i podaje przykłady

·        Określa rolę dyfuzji w przyrodzie

·        Opisuje zjawisko osmozy

·        Opisuje mechanizm powstawania roztworów

·        Wie na czym polegają ruchy Browna

·        Rozróżnia spójność od przylegania

·        Określa czynniki obniżające napięcie powierzchniowe wody

·        Opisuje znaczenie tego zjawiska w życiu człowieka

·        Wie co to jest temperatura topnienia (krzepnięcie)

·        Wie jak zbudowane są kryształy

·         Rozróżnia ciała o budowie krystalicznej od ciał bezpostaciowych

·        Rozróżnia monokryształ od polikryształu

·        Posługuje się termometrem i zna jego budowę

·        Opisuje parowanie, wrzenie i skraplanie i rozróżnia te procesy od siebie

·        Wyodrębnia podobieństwa i różnicę między tymi procesami

·        Wie co to jest temperatura wrzenia

·        Zna przykłady praktycznego wykorzystania zjawiska rozszerzalności cieplnej ciał

·        Zna zasadę działania termometru cieczowego

·        Zna skale termometryczne

·        Wyjaśnia zjawiska na podstawie teorii cząsteczkowej budowy materii

·        Wie co to jest ciężar ciał i od czego zależy

·        Określa różnicę między ciężarem a masą ciał

·        Potrafi przekształcać proste wzory

·        Umie zamieniać podstawowe jednostki

·        Zna podstawowe przedrostki i ich przeliczniki

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Posługuje się ze zrozumieniem pojęciami „topnienie” „krzepnięcie” „wrzenie” „parowanie”

 • Wyjaśnia na przykładach że podział na ciała sprężyste, plastyczne i kruche jest podziałem nie ostrym

 • Określa w jakich warunkach ujawnia się siła sprężysta

 • Rozumie pojęcie elektrolitu

 • Wyróżnia podobieństwa i różnicę we właściwościach ciał stałych, cieczy i gazów

 • Projektuje i prezentuje doświadczenie wykazujące właściwości ciał stałych

 • Potrafi zademonstrować i omówić właściwości ciał stałych, cieczy i gazów na wybranym przykładzie

 • Potrafi zademonstrować zjawisko dyfuzji i rozpuszczania

 • Określa własności temperatury wrzenia

 • Rozumie na czym polega sublimacja i resublimacja

 • Potrafi wyjaśnić kinetyczno cząsteczkową interpretację temperatury

 • Umie rozwiązać proste zadanie związane z gęstością i ciężarem ciał

 • Zamienia jednostki typu km/h na m/s i odwrotnie

 • Zna przeliczniki podstawowych skal termometrycznych i posługuje się nimi

 • Rozumie na czym polega zjawisko anomalnej rozszerzalności wody

 • Rozumie różnicę między masą a ciężarem ciał

 • Tłumaczy różnicę gęstości tej samej substancji w różnych stanach skupienia ciał

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Podaje sposób otrzymywania elektrolitów

 • Przeprowadza doświadczenie potwierdzające przewodnictwo cieplne ciał stałych

 • Oblicza objętość różnych ciał

 • Dokonuje pomiaru objętości ciał stałych za pomocą cylindra miarowego

 • Projektuje demonstrację konwekcji w cieczach

 • Potrafi zaplanować i zademonstrować doświadczenie modelowe przedstawiające zjawisko rozpuszczania się substancji, mieszania się cieczy

 • Umie sporządzić tabelę pomiarów oraz wykres zależności temperatury od czasu ogrzewania dla topnienia i krzepnięcia różnych substancji

 • Rozpoznaje z wykresu tego przemianę fazową

 • Opisuje na podstawie tego wykresu w jakim przedziale temperatur substancja jest w stanie ciekłym i gazowym

 • Oszacuje niepewności pomiaru temperatury i różnicy temperatur

 • Opisuje zmiany temperatur podczas ogrzewania ciała stałego aż do całkowitego stopnienia

 • Opisuje zmiany temperatur podczas oziębiania cieczy aż do przejścia w ciało stałe

 • Opisuje zmiany temperatur podczas ogrzewania cieczy do stanu wrzenia

 • Potrafi zaprojektować i przeprowadzić doświadczenie opisujące zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał

 • Wskazuje różnicę w budowie termometrów

 • Zna i biegle przelicza jednostki z wykorzystaniem podstawowych przedrostków

 • Rozwiązuje zadania rachunkowe

 • Biegle posługuje się tabelami wielkości fizycznych

 

Elementy hydrostatyki i aerostatyki

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Wie co to jest ciśnienie i w jakich jednostkach się je wyraża

 • Potrafi odczytać wartość ciśnienia na barometrze

 • Wie jakie jest w przybliżeniu ciśnienie atmosferyczne

 • Wie co to są naczynia połączone

 • Zna prawo Pascala

 • Wie że istnieje siła wyporu i jak jest skierowana

 • Wie że istnieje siła wyporu w gazach

 • Wie że ciała toną w cieczach o mniejszej gęstości niż gęstość ciał

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Rozumie że ciśnienie cieczy nie zależy od ilości cieczy ale od wysokości słupa cieczy

 • Umie wyjaśnić te zjawisko na przykładzie

 • Wie od czego zależy siła wyporu

 • Zna treść prawa Archimedesa

 • Rozumie zasadę działania barometru cieczowego

 • Rozumie prawo naczyń połączonych

 • Wie że ciśnienie powietrza maleje wraz ze wzrostem wysokości n.p.m.

 • Znając wartość ciśnienia wody lub powietrza potrafi obliczyć ich nacisk na zadaną powierzchnię

 • Potrafi wyznaczyć za pomocą siłomierza wartość siły wyporu

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Umie obliczać siłę wyporu

 • Potrafi na podstawie obliczeń przewidzieć zanurzenie ciała w zależności od gęstości cieczy

 • Potrafi obliczyć ciśnienie cieczy na zadanej głębokości

 • Potrafi wyjaśnić dlaczego ciała toną w cieczach o mniejszej gęstości niż gęstość tych ciał

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Rozumie i umie wyjaśnić fakt że wartość siły wyporu jest równa ciężarowi wypartej cieczy (gazu)

 • Potrafi wyjaśnić warunki pływania ciał

 • Potrafi wytłumaczyć działanie prostych urządzeń hydraulicznych np. strzykawki hamulców

 • Rozwiązuje zadania problemowe dotyczące ciśnienia i prawa Archimedesa

 

Kinematyka

  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Wie na czym polega ruch ciała i objaśnia na przykładach ruch i spoczynek

 • Umie odczytać wielkości z tabeli i porównywać je

 • Potrafi odczytać współrzędną położenia ciała na osi liczbowej

 • Zna wielkości opisujące ruch

 • Rozróżnia drogę od przesunięcia

 • Zna układy odniesienia

 • Rozróżnia ruch prostoliniowy i krzywoliniowy na przykładach

 • Wie co to jest prędkość i jakie są jej jednostki

 • Potrafi narysować wektor przemieszczenia

 • Wie co to jest przyspieszenie

 • Zna jednostki czasu

 • Wie z jakim przyspieszeniem ciała spadają na ziemię

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Wie jak obliczać prędkość w ruchu jednostajnym

 • Rozumie różnicę między prędkością średnią a chwilową

 • Rozumie czym jest przyspieszenie

 • Wie jak obliczać przyspieszenie w ruchu jednostajnym przyspieszonym

 • Potrafi podać przykład jednostki przyspieszenia

 • Rozumie co oznaczają wartości dodatnie i ujemne przyspieszenia

 • Umie sporządzić wykres V(t) i S(t) dla ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Rozumie na czym polega względność ruchu i potrafi wyjaśnić to zjawisko na przykładach

 • Umie obliczyć wartość przemieszczenia na podstawie podanych współrzędnych

 • Rozumie i potrafi wyjaśnić co to znaczy że droga jest proporcjonalna do czasu trwania ruchu

 • Wie jaki jest sens fizyczny wartości przyspieszenia

 • Umie przeliczać jednostki prędkości i przyspieszenia

 • Rozumie co oznacza zerowa wartość przyspieszenia

 • Potrafi skojarzyć wartość przyspieszenia z rodzajem ruchu

 • Wie jak zmienia się prędkość w różnych rodzajach ruchu

 • Potrafi opisać ruchy: jednostajny, jednostajnie przyspieszony i opóźniony

 • Potrafi interpretować proste wykresy

 • Rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Potrafi swobodnie przekształcać jednostki

 • Umie posługiwać się nietypowymi jednostkami prędkości np. węzły

 • Potrafi interpretować złożone wykresy

 • Rozróżnia ruch jednostajnie zmienny i niejednostajnie zmienny

 • Rozumie czym jest proporcjonalność dwóch wielkości

 • Potrafi wskazać przykłady zależności proporcjonalnych  i nieproporcjonalnych w różnych rodzajach ruchu

 • Potrafi swobodnie korzystać z poznanych wzorów i przekształcając je obliczać każdą z szukanych wielkości

 • Rozwiązuje zadania problemowe

  

Dynamika

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Wie że bezwładność ciała to cecha która wiąże się z jego masą

 • Rozpoznaje na przykładach zjawisko bezwładności

 • Wie co jest miarą oddziaływań

 • Wie że oddziaływania są wzajemne

 • Zna treść zasad dynamiki

 • Umie obliczać ciężar znając masę przedmiotu

 • Wie co to jest pęd i jaka jest jego jednostka

 • Wie jak nazywa się siła będąca przyczyną ruchu po okręgu

 • Zna pojęcie okresu i częstotliwości obrotu

 • Umie podać przykłady siły oporu

 • Wie od czego zależy a od czego nie zależy wartość siły tarcia

 • Wie z jakich obiektów składa się Układ Słoneczny

 • Wie po jakich torach poruszają się planety wokół Słońca

 • Wie że ciała niebieskie krążą wokół siebie dzięki siłą przyciągania grawitacyjnego

 • Wie że przyciąganie grawitacyjne jest wzajemne i powszechne

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Rozumie na czym polega bezwładność ciał

 • Wie że siła jest potrzebna do zmiany wartości prędkości lub kierunku ruchu

 • Umie stosować drugą zasadę dynamiki w prostych przykładach

 • Wie że pęd jest wielkością wektorową

 • Wie od czego zależy wartość siły dośrodkowej

 • Potrafi podać przykłady siły dośrodkowej

 • Wie jak skierowane są wektory prędkości i siły dośrodkowej w ruchu po okręgu

 • Rozumie że tarcie statyczne jest siłą reakcji

 • Potrafi wskazać różnicę między Słońcem a innymi obiektami w Układzie Słonecznym

 • Rozumie że swobodny spadek ciał na ziemi to efekt przyciągania ziemskiego

 • Rozumie dlaczego planety nie spadają na Słońce a satelity na Ziemię

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Potrafi przydać przykłady par sił akcji i reakcji

 • Umie opisać ruch ciała w zależności od wartości i kierunku działania wypadkowej siły

 • Potrafi rozwiązywać typowe zadania z dynamiki

 • Umie powiązać jednostkę siły z innymi jednostkami układu SI

 • Stosuje zasadę za chowania pędu w prostych przykładach

 • Potrafi wyjaśnić działanie silnika odrzutowego

 • Umie wskazać siły dośrodkowe w różnych sytuacjach

 • Potrafi wyjaśnić od czego zależy tarcie i opór powietrza

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Potrafi swobodnie przekształcać jednostki

 • Potrafi swobodnie korzystać ze znanych wzorów i przekształcając ich obliczać każdą z szukanych wielkości w tym działania na jednostkach w układzie SI

 • Umie wyjaśnić z punktu widzenia zasad dynamiki zachowanie się ciał w różnych sytuacjach

 • Umie stosować zasadę zachowania pędu w złożonych przykładach

 • Potrafi jakościowo w oparciu o poznane prawa rozwiązywać zadania problemowe

 • Umie obliczać wielkości fizyczne posługując się wykresami

 

Praca i energia mechaniczna

  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Rozpoznaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym

 • Zna pojęcia pracy i mocy

 • Zna pojęcia energii potencjalnej i kinetycznej

 • Zna jednostki pracy, energii i mocy

 • Zna pojęcie energii mechanicznej

 • Zna zasadę zachowania energii

 • Wie od czego zależy wartość energii kinetycznej i potencjalnej

 • Potrafi w podanym prostym przykładzie opisać przemianę energii mechanicznej

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Umie obliczać pracę i moc w prostych przykładach

 • Rozumie związek między pracą a energią

 • Rozumie treść zasady zachowania energii

 • Potrafi uzasadnić że zastosowanie maszyn prostych jest pożyteczne

 • Rozumie pojęcie mocy

 • Potrafi „przeliczyć na jednostki” wzory na pracę, moc i energię

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Rozumie pojęcie układu ciał

 • Potrafi wyjaśnić przemianę energii w typowych sytuacjach

 • Umie obliczać wartość energii potencjalnej

 • Potrafi obliczać energię kinetyczną korzystając z zasady zachowania energii

 • Potrafi wykazać że maszyny proste nie zmniejszają wartości pracy koniecznej do wykonania

 • Wie jak obliczać sprawność urządzeń

 • Rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Potrafi wyjaśnić przemianę energii w nietypowych sytuacjach

 • Rozwiązuje zadania z przemianami energii, mocą i sprawnością urządzeń

 • Rozwiązuje zadania problemowe o większym stopniu trudności

 • Sprawnie posługuje się jednostkami

 

 

Analiza energetyczna procesów cieplnych

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Rozumie związek energii wewnętrznej ciała z jego temperaturą

 • Wie co to jest energia wewnętrzna

 • Potrafi rozpoznać na przykładach przypadki w których na skutek wykonanych pracy wzrasta energia mechaniczna ciała a w których energia wewnętrzna

 • Potrafi rozpoznać przykłady zmiany energii wewnętrznej przez wymiany ciepła z otoczeniem

 • Wie że ciepło może przechodzić z ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej

 • Wie co to jest ciepło właściwe i w jakich jednostkach je wyrażamy

 • Zna sposoby przepływu ciepła

 • Wie że temperatura w czasie topnienia i wrzenia ciał krystalicznych się nie zmienia

 • Wie co to jest topnienie, krzepnięcie, parowanie, wrzenie, skraplanie

 • Wie co to jest ciepło topnienia i parowania i zna ich jednostki

 • Zna pierwszą zasadę termodynamiki

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Potrafi podać przykłady przewodnictwa cieplnego, konwekcji i promieniowania

 • Rozumie na czym polega różnica między wrzeniem a parowaniem

 • Rozumie jak zmienia się energia wewnętrzna przy zmianach stanu skupienia

 • Opisuje czynniki przyspieszające parowanie

 • Wie że w silniku cieplnym zachodzi zamiana energii wewnętrznej na mechaniczną

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Zna znaczenie wielkości fizycznych którymi posługujemy się przy opisie zjawisk cieplnych

 • Zna składniki energii wewnętrznej

 • Ze zrozumieniem posługuje się pierwszą zasadą termodynamiki w prostych przykładach ilościowych

 • Rozwiązuje proste zadania związane ze zmianą energii mechanicznej w wewnętrzną

 • Umie obliczyć wartość energii koniecznej do ogrzania masy danej substancji o zadany przyrost temperatury

 • Potrafi interpretować wykresy

 • Umie obliczyć ilość ciepła potrzebną do stopienia lub odparowania określonej ilości danej substancji

 • Wie na czym polega bilans cieplny

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

 • Potrafi rozwiązywać zadania z zastosowaniem pierwszej zasady termodynamiki

 • Umie ułożyć równanie bilansu cieplnego

 • Potrafi rozwiązywać zadania problemowe

 

 

Ruch drgający i falowy

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Rozpoznaje ruch drgający

 • Wie co to jest fala

 • Wie że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością

 • Zna pojęcia: amplituda, drgania, echo, wahadło matematyczne, okres drgań, częstotliwość drgań

 • Wie co to jest rezonans

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Rozumie pojęcia okresu i częstotliwości drgań

 • Zna ich jednostki

 • Wie jakie są rodzaje fal

 • Wie jaki jest zakres dźwięków słyszalnych

 • Wie jakie są skutki nakładania się fal

 • Zna zjawiska jakim ulegają fale

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

·        Potrafi obliczyć częstotliwość i okres drgań

·        Umie opisać zjawiska jakim ulegają fale

·        Zna związek okresu drgań wahadła z jego długością

·        Wie jakie cechy dźwięku można mierzyć a jakie rozpoznaje ucho

·        Rozwiązuje proste zadania problemowe

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Rozumie szkodliwość hałasu

 • Wie co to są infra i ultradźwięki

 • Wie co jest jednostką natężenia dźwięku

 • Potrafi rozwiązywać zadania problemowe wraz z przeliczaniem jednostek

 • Formułuje samodzielne wypowiedzi związane z ruchem drgającym i falowym

 

 

Elektrostatyka

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek

 • Wie że cząsteczki składają się z atomów

 • Zna budowę atomu

 • Zna dwa rodzaje ładunku elektrycznego

 • Wie że ciała elektrycznie obojętne zawierają naładowane cząstki

 • Zna jednostkę ładunku elektrycznego

 • Wie że materiały dzielimy na izolatory i przewodniki

 • Zna sposoby elektryzowania ciał

 • Wie jak oddziałują ładunki

 • Wie co to jest pole elektryczne i elektrostatyczne

 • Zna pojęcie pola jednorodnego i centralnego

 • Wie co to jest jon dodatni i jon ujemny

 • Potrafi narysować linię pola jednorodnego i centralnego

 • Potrafi podać przykłady elektryzowania ciał

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Wie od czego zależy wartość siły oddziaływania naelektryzowanych pól

 • Rozumie różnicę w budowie wewnętrznej przewodnika i izolatora

 • Wie że równowaga ilościowa ładunków dodatnich i ujemnych zapewnia obojętność elektryczną ciał i że ciało naelektryzowane to takie, w którym tą równowagę zburzono

 • Zna zasadę zachowania ładunku elektrycznego

 • Zna pojęcie ładunku elementarnego

 • Wie co to jest kondensator i do czego służy

 • Rozumie na czym polega elektryzowanie przez dotyk i przez pocieranie

 • Potrafi przedstawiać graficznie różne pola elektryczne

 • Wie jak naładować i rozładować kondensator

 • Zna prawo Coulomba

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Potrafi korzystać z zasady zachowania ładunku

 • Rozumie prawo Coulomba i potrafi z niego korzystać

 • Rozumie na czym polega elektryzowanie przez indukcję

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Rozwiązuje zadania problemowe

 • Potrafi wyjaśnić efekt rozładowania przez uziemienie

 

Prąd elektryczny

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Wie co to jest prąd elektryczny

 • Zna kierunki przepływu prądu

 • Zna podstawowe symbole elektryczne

 • Wie co to jest napięcie elektryczne i jaka jest jego jednostka

 • Zna definicję natężenia prądu oraz jego jednostkę

 • Wie z jakich elementów składa się najprostszy obwód i potrafi go narysować

 • Wie co to jest woltomierz i amperomierz

 • Potrafi wskazać źródło energii elektrycznej (w otoczeniu)

 • Zna prawo Ohma

 • Zna prawo Kirchhoffa

 • Wie że podczas przepływu prądu w obwodzie wydziela się energia

 • Wymienia odbiorniki energii elektrycznej (z otoczenia)

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Rozumie na czym polega przepływ prądu

 • Zna warunki na przepływ prądu

 • Rozumie istnienie „dwóch” kierunków przepływu prądu

 • Wie jak się w obwód włącza woltomierz i amperomierz

 • Rozumie prawo Kirchhoffa

 • Wie na czym polega połączenie szeregowe i równoległe odbiorników

 • Wie jak obliczać pracę i moc prądu

 • Potrafi obliczać pracę i moc oraz opór elektryczny

 • Potrafi określić zakres amperomierza i woltomierza

 • Wie co to jest kilowatogodzina

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Potrafi zbudować prosty obwód według schematu

 • Umie mierzyć natężenie i napięcie

 • Potrafi obliczyć natężenie prądu w prostych obwodach elektrycznych

 • Rozumie związki między napięciami a natężeniami prądów w łączeniu szeregowym i równoległym

 • Rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności wykorzystując znane wzory

 • Potrafi obliczyć koszt zużytej energii elektrycznej

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

·        Potrafi rozwiązywać problemy ilościowe wykorzystując znane prawa i zależności

·        Oblicza wielkości fizyczne na podstawie wykresów

·        Sporządza wykresy na podstawie obliczeń

·        Umie zbudować obwód według otrzymanego schematu

·        Potrafi dokonać obliczeń parametrów złożonego obwodu elektrycznego

·        Oblicza koszty zużytej energii elektrycznej w swoim gospodarstwie domowym i analizuje wyniki

 

Magnetyzm

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Wie że magnez ma dwa bieguny

 • Wie że wokół ziemi istnieje pole magnetyczne

 • Wie że do wykrycia pola magnetycznego służy igła magnetyczna

 • Potrafi za pomocą opiłków żelaza i magnesu pokazać linie pola magnetycznego

 • Wie że wokół przewodu w którym płynie prąd wytwarza się pole magnetyczne

 • Zna różnicę między magnesem a elektromagnesem

 • Wie co to jest indukcja elektromagnetyczna

 • Zna pojęcie siły elektrodynamicznej

 • Wie co to jest transformator

 • Wie co to jest fala elektromagnetyczna

 • Zna prędkość fali elektromagnetycznej w próżni

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Potrafi wyjaśnić że wokół przewodnika z prądem wytwarza się pole magnetyczne

 • Wie jak ustawia się igła w polu magnetycznym Ziemi i magnesu oraz potrafi to narysować

 • Umie zbudować prosty elektromagnes

 • Potrafi omówić budowę transformatora

 • Wie gdzie wykorzystujemy transformator

 • Umie zbudować prosty elektromagnes

 • Wie że od czego zależy wartość elektrodynamiczna

 • Wie że pole magnetyczne może zakrzywiać tor poruszających się ładunków elektrycznych

 • Umie zademonstrować zjawisko indukcji

 • Zna różne sposoby wywoływania zjawiska indukcji

 • Wie i rozumie co to jest prąd indukcyjny

 • Zna regułę lewej i prawej dłoni

 • Zna wzór Lorenza

 • Rozumie jak powstaje napięcie w obwodzie wtórnym transformatora

 • Wie że domowe instalacje elektryczne zasilane są prądem przemiennym

 • Zna parametry prądu sieciowego w Polsce

 • Wie gdzie wykorzystuje się w życiu poszczególne zakresy fal elektromagnetycznych

 • Wie co to jest częstotliwość prądu przemiennego

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Potrafi określić kierunek linii pola magnetycznego powstającego wokół przewodnika z prądem

 • Umie wskazać podobieństwa pól magnetycznych, cewki i magnesu sztabkowego

 • Potrafi określić kierunek działania siły elektrodynamicznej

 • Potrafi określić kierunek siły z jaką pole magnetyczne działa na ładunek poruszający się prostopadle do linii pola

 • Potrafi wyjaśnić że zjawisko indukcji powoduje powstawanie napięcia w obwodzie wtórnym transformatora

 • Potrafi rozwiązywać zadania związane z transformatorem

 • Umie wyjaśnić działanie silnika prądu stałego

 • Opisuje jak działa system przesyłania energii elektrycznej w skali państwa

 • Zna zagrożenia dla środowiska jakie niesie produkcja i transport energii elektrycznej

 • Wymienia podobieństwa i różnicę obwodu prądu przemiennego i stałego

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Rozumie sposób określania kierunku i zwrotu siły elektrodynamicznej

 • Rozumie jak w oparciu o regułę Lenza przewidzieć kierunek płynącego prądu indukcyjnego

 • Umie wyjaśnić działanie induktora

 • Rozumie że zmiana napięcia prądu przemiennego (na czas przesyłania) jest podyktowania koniecznością minimalizacji natężenia prądu i strat energii

 • Potrafi objaśnić pojęcia napięcie i natężenie skuteczne

 • Umie wykazać wady i zalety zasilania prądem przemiennym i stałym

 • Rozwiązuje zadania problemowe

 

Fale elektromagnetyczne. Optyka

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Umie podać przykłady źródeł światła

 • Wie że światło rozchodzi się po linii prostej

 • Wie że światło jest falą

 • Zna zjawiska rządzące tymi falami

 • Zna prawo odbicia

 • Wie co to jest zwierciadło

 • Potrafi narysować obraz przedmiotu w zwierciadle płaskim

 • Wie co to jest soczewka

 • Zna rodzaje soczewek

 • Wie co oznaczają pojęcia ognisko i ogniskowa

 • Wie co to jest pryzmat

 • Wie co to jest załamanie światła

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Wie na czym polega interferencja i dyfrakcja światła

 • Potrafi naszkicować jak odbija się światło od powierzchni gładkich i niegładkich

 • Potrafi graficznie przedstawić obrazy w zwierciadłach płaskich i kulistych

 • Rozumie jak powstaje obraz rzeczywisty

 • Rozumie że obraz pozorny jest efektem złudzenia optycznego

 • Wie że przyczyną załamania światła jest różnica prędkości rozchodzenia się światła w różnych ośrodkach

 • Wie jak różne rodzaje zwierciadeł odbijają światło

 • Wie że światło białe padające na pryzmat ulega rozszczepieniu

 • Wie co to jest zdolność skupiająca soczewki

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Wie że światło ma naturę cząsteczkowo-falową

 • Wie że światło możemy traktować jako strumień cząstek zwanych fotonami

 • Zna zależność załamania światła na granicy dwóch ośrodków od prędkości światła w tych ośrodkach

 • Umie wykreślić bieg wiązki światła na granicy dwóch ośrodków

 • Umie graficznie otrzymać obraz w soczewce skupiającej

 • Zna praktyczne zastosowanie podczerwieni i nadfioletu i umie to promieniowanie umiejscowić w widmie światła białego

 • Wie jak działa oko, lupa, luneta, mikroskop

 • Wie na czym polegają podstawowe wady wzroku i jak się je koryguje

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

·        Umie pokazać różne obrazy powstające dzięki soczewce skupiającej i zwierciadłu wklęsłemu

·        Zna konstrukcję obrazów otrzymywanych za pomocą soczewki

·        Potrafi konstrukcyjnie przedstawić bieg promienia świetlnego w układzie złożonym

·        Rozumie jak powstają wrażenia barwne w świetle odbitym i przechodzącym

·        Potrafi wskazać podobieństwa i różnice w działaniu oka i aparatu fotograficznego

  

Do góry

 

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum im.Jana Pawła II w Pluskowęsach
  Gimnazjum im.Jana Pawła II
  Pluskowęsy
  87-140 Chełmża
 • 056 675 35 68

Galeria zdjęć